Mestská časť Košice-Kavečany - MAPA WEBU

   KONTAKT  |  MAPA WEBU  |  RSS  | VYHĽADÁVANIE  
   KAVEČANY  |  OBČAN  |  NÁVŠTEVNÍK   


Partneri

Košice 2013 Lyžiarske stredisko Kavečany Lyžiarske stredisko Kavečany EURES Eures Farnosť Kavečany Biela pastelka
 

Mapa webu

KAVEČANY
  : :  Prístupnosť webu
  : :  Kompetencie samosprávy
  : :  English summary
  : :  Geografia
  : :  História
  : :  Symboly mestskej časti
  : :  Kavečiansky spravodaj
  : :  Publikácia o Kavečanoch
  : :  Územný plán
  : :  Napíšte nám
  : :  Civilná ochrana
  : :  Archív aktualít
  : :  Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
  : :  Územný plán mesta Košice
  : :  Výzva na vykonanie výrubu

OBČAN
  : :  Úradná tabuľa
  : :  Miestny úrad
  : :  Starosta mestskej časti
  : :  Miestne zastupiteľstvo
  : :  Miestny kontrolór
  : :  Dokumenty mestskej časti
  : :  Záverečný účet
  : :  Rozpočet mestskej časti
  : :  Rokovania miestneho zastupiteľstva
  : :  Zverejňovanie, zmlúv, objednávok a faktúr
  : :  Výročná správa
  : :  Miestna knižnica
  : :  Tlačivá na stiahnutie
  : :  Profil verejného obstarávateľa
  : :  Sadzobník správnych poplatkov
  : :  Prenájom kultúrneho domu
  : :  Detské ihrisko
  : :  Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
  : :  Stavebné povolenie
  : :  Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby do Zastupiteľstva KSK - volebný ob...
  : :  Oznámenie o menovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre Voľby do org...
  : :  Oznámenie o elektronickej adrese na doručovanie oznámenia o delegovaní člena ...
  : :  Emailová adresa na doručenie oznámenia
  : :  Oznámenie o určení volebného okrsku pre voľby do EP 2019
  : :  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby prezidenta SR
  : :  Výsledky 1.kola prezidentských volieb
  : :  Emailová adresa na doručenie oznámenia
  : :  Výsledky 2.kola prezidentských volieb v MČ Košice - Kavečany
  : :  Oznámenie o začatí územného konania
  : :  Zámer na prenájom priestorov
  : :  Voľba hlavného kontrolóra MČ

NÁVŠTEVNÍK
  : :  Dopravná dostupnosť
  : :  Pamiatky
  : :  Príroda
  : :  Lyžiarsky areál
  : :  ZOO Košice
  : :  Letná bobová dráha
  : :  Cykloturistika
  : :  Pešia turistika
  : :  Mapa mestskej časti
  : :  Panoráma

KONTAKT
MAPA WEBU
RSS
Zachádzanie spojov MHD k ZŠ Polianska
Rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby
Verejné zhromaždenie občanov
Zber odpadu veľkokapacitnými kontajnermi
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby
Výskyt vírusu vtáčej chrípky v Kavečanoch
Oznam o ponuke nehnuteľnosti na predaj v zmysle zákona č. 140/2014 Z. z.o nado...
MČ Košice-Kavečany - samospráva s predpokladom stabilného rozvoja
Zrušenie opatrení pri zistení a potvrdení choroby - vtáčej chrípky
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou
Stavebné povolenie - verejná vyhláška
Oznámenie o prerušení distribúcie el. energie pre oblasť záhradkárskych lok...
Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
Ponuka na predaj poľnohospodárskeho pozemku
Zverejnenie elektronickej adresy k doručovaniu dokumentov pre voľby do organov s...
Oznámenie o prerokovaní ÚP-Z Košice-Kavečany, Zmeny a doplnky 2017
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústn...
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhlá...
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby s užívaním verejno...
Zachádzanie školských spojov k ZŠ Polianska v šk. r. 2017/18
Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 18 MČ Košice-Kavečany
Pozvánka a program XV. zasadnutia MsZ
Celoplošná deratizácia - rozhodnutie
Oznámenie o strategickom dokumente - ÚP HSA Košice, Zmeny a doplnky
Oznámenie verejnou vyhláškou
Oznámenie o strategickom dokumente ÚP-Z Kavečany, Zmeny a doplnky 2017
Oznámenie o začatí konania vo veci vyporiadania vlastníctva k pozemkom v záhr...
Rozhodnutie o oprave dát KN v k.ú. Kavečany
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneh...
Rozhodnutie, ÚP-Z Kavečany
Oznámenie o zmene strategického dokumentu - Regionálna integrovaná územná st...
Ponuka na prenájom nehnuteľného majetku MČ Košice-Kavečany
Rozhodnutie o umiestnení stavby
Ponuka na prenájom nehnuteľného majetku MČ Košice-Kavečany - predĺženie te...
Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi
Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi
Koncept nového územného plánu mesta Košice
KOSIT - Jarné upratovanie
Návrh Doplnku č.2 VZN č.11 MČ Košice-Kavečany
Návrh dodatku k VZN č. 16 MČ Košice-Kavečany
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Oznámenie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Oznámenie na predĺženie lehoty na doručenie písomných pripomienok k ÚP doku...
Oznámenie na predĺženie lehoty na doručenie písomných pripomienok k ÚP doku...
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu a miestneho zastupiteľst...
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou
Rozhodnutie o povinnosti vykonať deratizáciu
Výsledky komunálnych volieb 2018
Vymenovanie zapisovateľky OVK
Oznámenie o určení voleb.okrsku

ilustračné ilustračné ilustračné