Mestská časť Košice-Kavečany - Úradná tabuľa

   KONTAKT  |  MAPA WEBU  |  RSS  | VYHĽADÁVANIE  
   KAVEČANY  |  OBČAN  |  NÁVŠTEVNÍK   


12.06.2019 15:12
Zámer na prenájom priestorovčítať viac...
05.06.2019 08:46
Oznámenie o začatí územného konaniačítať viac...
01.04.2019 10:24
Výsledky 2.kola prezidentských volieb v MČ Košice - Kavečanyčítať viac...
21.03.2019 10:06
Emailová adresa na doručenie oznámeniačítať viac...
18.03.2019 09:26
Výsledky 1.kola prezidentských voliebčítať viac...
28.02.2019 12:11
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby prezidenta SRčítať viac...
25.02.2019 11:28
Oznámenie o určení volebného okrsku pre voľby do EP 2019čítať viac...
01.02.2019 11:13
Emailová adresa na doručenie oznámeniačítať viac...
31.01.2019 10:39
Oznámenie o určení voleb.okrskučítať viac...
31.01.2019 10:25
Vymenovanie zapisovateľky OVKčítať viac...
22.10.2018 14:56
Rozhodnutie o povinnosti vykonať deratizáciučítať viac...
22.10.2018 14:54
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškoučítať viac...
11.10.2018 09:56
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu a miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Kavečanyčítať viac...
07.09.2018 10:32
Oznámenie na predĺženie lehoty na doručenie písomných pripomienok k ÚP dokumentácii „Košice, Územný plán mesta – koncept riešenia“čítať viac...
05.09.2018 15:25
Oznámenie o elektronickej adrese na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávy 2018čítať viac...
05.09.2018 15:19
Oznámenie o menovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávy 2018čítať viac...
14.08.2018 10:01
Oznámenie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018čítať viac...
30.05.2018 11:14
Návrh dodatku k VZN č. 16 MČ Košice-Kavečanyčítať viac...
29.05.2018 11:11
Návrh Doplnku č.2 VZN č.11 MČ Košice-Kavečanyčítať viac...
16.04.2018 09:24
Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmičítať viac...
16.04.2018 09:20
Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmičítať viac...
23.03.2018 10:10
Ponuka na prenájom nehnuteľného majetku MČ Košice-Kavečany - predĺženie termínučítať viac...
09.02.2018 11:47
Ponuka na prenájom nehnuteľného majetku MČ Košice-Kavečanyčítať viac...
07.02.2018 11:37
Oznámenie o zmene strategického dokumentu - Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) KSKčítať viac...
25.01.2018 14:32
Rozhodnutie, ÚP Z Kavečanyčítať viac...
25.01.2018 14:31
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávaniačítať viac...
19.12.2017 08:43
Rozhodnutie o oprave dát KN, k.ú. Kavečanyčítať viac...
24.11.2017 12:20
Oznámenie o začatí konania vo veci vyporiadania vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade ZO SZZ 32-33 Košice-Klinčítať viac...
25.10.2017 12:20
Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby do Zastupiteľstva KSK - volebný obvod č. 1čítať viac...
17.10.2017 09:25
Oznámenie o strategickom dokumente ÚP-Z Kavečany, Zmeny a doplnky 2017čítať viac...
16.10.2017 14:47
Oznámenie verejnou vyhláškoučítať viac...
11.10.2017 12:20
Oznámenie o strategickom dokumente - ÚP HSA Košice, Zmeny a doplnkyčítať viac...
09.10.2017 14:59
Celoplošná deratizácia - rozhodnutiečítať viac...
21.09.2017 10:41
Pozvánka a program XV. zasadnutia MsZčítať viac...
06.09.2017 14:38
Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 18 MČ Košice-Kavečanyčítať viac...
24.08.2017 14:53
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby s užívaním verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávaniačítať viac...
24.08.2017 14:47
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávaniačítať viac...
24.08.2017 12:14
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávaniačítať viac...
21.08.2017 14:27
Zverejnenie elektronickej adresy k doručovaniu dokumentov pre voľby do organov samosprávneho kraja 2017čítať viac...
16.08.2017 11:35
Ponuka na predaj poľnohospodárskeho pozemkučítať viac...
28.06.2017 12:08
Stavebné povoleniečítať viac...
02.06.2017 08:22
Stavebné povolenie - verejná vyhláškačítať viac...
25.04.2017 14:29
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškoučítať viac...
04.04.2017 08:41
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaručítať viac...
13.02.2017 09:47
Zrušenie opatrení pri zistení a potvrdení choroby - vtáčej chrípkyčítať viac...
25.01.2017 12:05
Oznam o ponuke nehnuteľnosti na predaj v zmysle zákona č. 140/2014 Z. z.o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonovčítať viac...
Ponuka na prenájom nehnuteľného majetku

Ponuka na prenájom nehnuteľného majetku MČ Košice-Kavečany - predĺženie termínu, súbor pdf, 408 kB,

zverejnené 9.2.2018Prerušenie distribúcie elektriny

Oznámenie o prerusení distribúcie elektriny, súbor pdf, 905 kB

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny, súbor pdf, 897 kB

zverejnené 25.7.2017


Výskyt vírusu vtáčej chrípky v Kavečanoch

Opatrenia na zabránenie šírenia vírusu vtáčej chrípky, súbor pdf, 234 kB

Žiadame občanov, aby súpis domácich chovov hydiny, holubov a iných vtákov oznámili na miestnom úrade v Kavečanoch osobne, alebo zaslali v písomnej podobe elektronickou formou na adresu info@kosicekavecany.sk v termíne do 9.1.2016.

zverejnené 5.1.2017


Zámer prenájmu nehnuteľností

MČ Košice-Kavečany v súlade s §9a, ods. 9, písm.c) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok v k. ú. Kavečany:

           - budovu súp. č. 374 zapísanú na LV 1647 a postavenú na parcele C KN č. 1512/3 s príslušenstvom
           - budovu súp. č. 218 zapísanú na LV 1595 a postavenú na parcele C KN č. 153/3 s príslušenstvom
           - pozemok zapísaný na LV 1407, časť parcely C KN č. 154, ostatná plocha, o výmere 27,52 m²
 

a to z dôvodu hodného osobitého zreteľa.

                                                                                                                              JUDr. Martin Balčík, starosta

zverejnené 15.12.2016


Výrub drevín v ochrannom pásme - VÝZVA VLASTNÍKOM NEHNUTEĽNOSTÍ, CEZ KTORÉ PRECHÁDZA ELEKTRICKÉ VEDENIE 2x400 kV

Výzva vlastníkom nehnuteľností v ochrannom pásme el. vedenia 2x400 kV, súbor pdf, 132 kB

Poverenie na výkon činnosti výrubu drevín, súbor pdf, 568 kB

Mapa dotknutého územia, súbor pdf, 1,78 kB

zverejnené 9.11.2016

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice", súbor pdf, 9,2 MB

zverejnené 28.9.2016Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou, súbor pdf, 1,3 MB

zverejnené 28.9.2016Verejné zhromaždenie obyvateľov

MsZ MČ Košice-Kavečany oznamuje, že dňa 23.9.2016, t. j. v piatok, so začiatkom o 17.00 hod. sa v sále kultúrneho domu v Kavečanoch uskutoční verejné zhromaždenie obyvateľov mestskej časti Košice-Kavečany s týmto programom:

1. Otvorenie verejného zhromaždenia
2. Obchvatová komunikácia ZOO - Kavečany
3. Miestne komunikácie v mestskej časti Košice-Kavečany
4. Pozemky v ZOO Košice
5. Rózne
6. Záver

                                                                                                                                              JUDr. Martin Balčík, starosta
zverejnené 21.9.2016


 

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby INS FTTH KE Kavečany + BTS, Košice, súbor pdf, 6,36 MB

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

Rrozhodnutie o umiestnení líniovej stavby INS FTTH KE Kavečany, K ihrisku, Košice, súbor pdf, 5,8 MB

zverejnené 21.7.2016Oznámenie verejnou vyhláškou


Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou /stavba "INS FTTH KE Kavečany- K ihrisku, Košice"/


zverejnené 14.6.2016


Oznámenie verejnou vyhláškou


Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou /stavba "INS FTTH KE Kavečany+BTS, Košice"/


zverejnené 14.6.2016


Oznámenie verejnou vyhláškou


zverejnené 14.6.2016


Celoplošná deratizácia na území mesta Košice v roku 2016

Úrad verejného zdravotníctva v Košiciach rozhodnutím nariaďuje povinnosť pre Mesto Košice a jeho mestské časti, fyzické a právnické osoby - podnikateľov a fyzické osoby vykonať v čase od 29.3. - 30.4.2016 celoplošnú deratizáciu na území mesta Košice a preukázať vykonanie deratizácie na to oprávnenou osobou alebo kúpu použitých deratizačných prípravkov po dobu 3 mesiace.

Rozhodnutie RÚVZ o povinnosti vykonať celoplošnú deratizáciu na území mesta Košice, súbor pdf, 1.6 MB

zverejnené 22.3.2016


Návrh rozpočtu MČ Košice-Kavečany 

Rozpočet MČ Košice-Kavečany na rok 2016 s výhľadom na roky 2017-18, súbor xls, 571 kB

zverejnené 7.3.2016


Oznámenie o opakovanej dražbe

Oznámenie o opakovanej dražbe, súbor pdf, 3,07 MB

zverejnené 16.2.2016


Oznámenie o podávaní delegačných listín politických strán alebo koalícií do okrskových volebných komisií V MČ Košice – Kavečany pre voľby do NR SR – 2016


Oznámenie o podávaní delegačných listín politických strán alebo koalícií, súbor pdf, 58 kB

zverejnené 15.12.2015


Návrh VZN o symboloch MČ Košice-Kavečany

Návrh VZN 2/2015, súbor rtf, 64 kB
Príloha č. 1, súbor pdf, 98 kB
Príloha č. 2, súbor pdf, 60 kB

zverejnenie 1.12.2015


Oznámenie o určení volebného okrsku a volebnej miestnosti


zverejnené 7.12.2015

 

Informácia pre voličov

Informácie pre voličov k voľbám do NR SR, ktorí sa budú  konať 5.marca 2016, súbor pdf, 96 kB

zverejnené 22.11.2015

 Oznámenie o uložení zásielky

Ohlasovňa pobytu obyvateľov Mestskej časti Košice-Kavečany , Široká 17/A, Košice v zmysle ust. § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a Registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresátov:

Mária Slováková (1962), trvalý pobyt Košice-Kavečany

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na pracovisku Miestneho úradu MČ Košice-Kavečany, v termíne do 18.11.2015. Po tomto termíne bude zásielka uložená na pracovisku Slovenskej pošty, a.s., Pošta 1, Poštová 20, Košice v termíne os 19.11.-1.12.2015.

 

Mária Horváthová
zamestnankyňa ohlasovne

zverejnené 13.11.2015


Oznámenie o uložení zásielky

Ohlasovňa pobytu obyvateľov Mestskej časti Košice-Kavečany, Široká 17/A, Košice v zmysle ust. § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a Registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresátov:

Mária Slováková (1962), trvalý pobyt Košice-Kavečany

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na pracovisku Miestneho úradu MČ Košice-Kavečany, v termíne do 27.11.2015. Po tomto termíne bude zásielka vrátená odosielateľovi ako nedoručená.

 

Mária Horváthová
zamestnankyňa ohlasovne

zverejnené 12.11.2015Ďalšia celoplošná deratizácia na území mesta Košice v roku 2015

Úrad verejného zdravotníctva v Košiciach rozhodnutím nariaďuje povinnosť pre Mesto Košice a jeho mestské časti, fyzické a právnické osoby - podnikateľov a fyzické osoby vykonať v čase od 1.10. - 15.11.2015 celoplošnú deratizáciu na území mesta Košice a preukázať vykonanie deratizácie na to oprávnenou osobou alebo kúpu použitých deratizačných prípravkov po dobu 3 mesiace.

Rozhodnutie RÚVZ o povinnosti vykonať celoplošnú deratizáciu na území mesta Košice, súbor pdf, 1.6 MB

zverejnené 13.10.2015
ÚPN-HSA Košice, Zmeny a doplnky 2015 - Oznámenie OÚ Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie o strategickom dokumente


Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-hospodarsko-sidelnej-aglomeracie-kosice-zmeny-doplnky-2015


zverejnené 24.9.2015


Návrh ÚPN-HSA Košice, Zmeny a doplnky 2015


ÚP HSA Košice, Zmeny a dopnky 2015, Oznámenie o prerokovaní, súbor pdf, 1,18 MB

Grafický a textový dokument k návrhuzverejnené 11.9.2015


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN)

Návrh VZN č. 1/2015 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb a o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení, súbor pdf, 650 kB

zverejnené 31.8.2015


ilustračné ilustračné ilustračné